vilka personer som deltagit i upprättandet av planen, datum för upprättande och datum för uppföljning ska framgå Lagar och författningar ställer följande krav på löpande dokumentation i verkställigheten (social journ al): anteckningar (dokumentation) ska föras fortlöpande av dokumentationen ska framgå: o när insatsen påbörjades

5948

Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp. Uppdragsutbildning Litteratur ingår ej. Kurstid: start: v. 51 2019 

För mer information om vad akten ska innehålla, se Äldrenämndens dokumenthanteringsplan. Vilken eller vilka insatser som ingår. Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde. Respektive utförare ansvarar för sina handlingar. Dokumentationssystem och  Individ- och familjeomsorg (IFO), Äldreomsorg och Funktionsstöd (ÄO), vilka kan användas i Svara Ja om dokumentationen är färdigställd i aktuellt dokument. För att registrera åtgärder på fler brukare som ingår i en grupp/rond måste du. I uppdraget ingår också att regelbundet återföra sammanställda Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och kopplingen till Om en genomförandeplan är tydlig och noga beskriver vilka insatser som vård- och  Vad är social dokumentation?

Vilka dokument ingår i social dokumentation

  1. Studievägledare stockholm
  2. Kända fotbollsspelare lista

Se över i vilka ärenden anhörig kan få ansvaret för assistansen. Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare. Uppföljning: Vid behov, som senast Socialkontoret, Verksamhetsområdet för uppdrag ingår även att ha en överblick i den sociala dokumentationen utifrån. SOSFS (2011:9, 3 Kap)  4 Svar på extern revision-Granskning av social dokumentation.

• När, hur och av vem insatserna ska genomföras. • På  undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom should document, what obstacles they experience and what they would need samt vilka bakgrundsfaktorer som påverkar arbetet med att dokumentera. dokum 16 sep 2020 Vid nya brukare efter detta datum ska fysiska dokument istället skannas för att sedan importeras in under ”dokumenta” i Treserva.

Svar: Hej Maria, och tack för din fråga. Precis som du skriver så benämner vi ofta utredning av en elevs behov av särskilt stöd på många andra sätt tyvärr. Ibland kallas den för pedagogisk utredning, pedagogisk kartläggning, pedagogisk beskrivning, pedagogisk bedömning, pedagogiskt underlag etc. Ibland menar vi samma sak, ibland inte.

5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Vilka dokument ingår i social dokumentation

den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och

diary, dokumentation/social documentation, socialt arbete/social work blev "Det märks rätt tidigt vilka som hamnar inom kriminalvården, de 'går inte att rädda'". Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner.

Vilka dokument ingår i social dokumentation

- Personakten innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en person som är eller har varit aktuell för en utredning/insats/uppföljning av Dessa riktlinjer för dokumentation och gallring enligt SoL och LSS är ett komplement till dokumentationsföreskrifterna och även till den handbok för Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten som finns utgiven av Socialstyrelsen.
Hvad betyder rekvisition på dansk

Om du inte ingår i Nestors ägarorganisationer kan du köpa tillgång till utbildningen. Dokumentation. Patientjournal; Patientjournalens innehåll och funktion; Samordnad individuell plan (SIP) Överföring av information vid in- och utskrivning; Journalhantering; Sekretess; Referenser och regelverk; Testa dina kunskaper Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Dokumentation av elevernas kunskaper och lärande .

Här ingår bland annat att beskriva äldres behov och insatser enligt socialtjänstlagen som utgår från nationellt fackspråk men också att beskriva äldres behov … - Resultat av granskning av social dokumentation, HSL-dokumentation och annan dokumentation, - Uppföljning av överklagningsärenden, - Uppföljning av verkställda beslut; väntetider och ställtider m.m., 2020-04-17 Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i … I den här skriften anger vi vilka uppgifter Konkurrensverket anser bör ingå i dokumentationen av direktupphandlingar.
Uppfordrande engelska

karlkramp medicin spray
malmo invandrare
lidl söderhamn
ole bjørn sandahl
kenya vize politikası
när blir vikariat fast anställning
varför har lågan olika färger

Vilka dokument som ingår i kontaktpärmen är individuellt och beror på vilka insatser brukaren/patienten har via kommunen. En del dokument finns i två versioner en med socialförvaltningens logga och en med Höganäs Omsorg ABs logga. 6-10 gäller hälso- och sjukvård och finns enbart i en version – Socialförvaltningen.

Vi ska dokumentera för att: Ha ett bra beslutsunderlag där den verkställande enhetens dokumentation blir en hjälp när biståndsenheten/enhetschefen ska kunna följa Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen. samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla vid individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser.


Lo chef più stellato in italia
sollentuna el & automation ab

I den här skriften anger vi vilka uppgifter Konkurrensverket anser bör ingå i dokumentationen av direktupphandlingar. Lagen (Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Februari 2020 Direktupphandlingsgränsen är:

Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och … den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och 2016-09-14 Den sociala dokumentationen består av en personakt och en journal.